fredag 6 januari 2012

Språkutveckling pågår

Essunga kommun har fått förmånen att delta i en satsning från skolverket som heter "Vilka elever kommer till vår skola? Språk och identitet i svenskundervisningen". Projektet startade i november och ska vara klart i mars. Utgångspunkter för arbetet är:
  • Regeringsuppdrag att stimulera läs- skriv- och språkutveckling
  • Elevernas försämrade resultat i läsförståelse
  • Skillnad i resultat mellan flickor och pojkar
  • Läs- och skrivförmågan är en förutsättning för läsande i andra ämnen
Projektet ska förhoppningsvis ge ett perspektivbyte genom att använda bästa tillgängliga kunskap för att vända trenden och vända blicken från elevers brister till undervisningens möjligheter och utformning. Undervisningen ska byggas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Johanna som rektor och jag som språkutvecklare bestämde att satsa på det nygamla stadiet 4-6 och fick fyra intresserade svensklärare där. I detta arbete fungerar jag som handledare och får i min tur handledning på Göteborgs universitet.  Lärarnas uppdrag är att enskilt och tillsammans kritiskt granska undervisningen och pröva olika verktyg och metoder. Arbetet ska också utmynna i en handlingsplan för det fortsatta arbetet på skolorna.

Grundfrågorna som vi startat arbetet med är ställda av skolverket: 
1.      Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande?
2.      Vilka textvärldar rör sig mina elever i? Hur får jag veta det? Hur kan jag möta detta?

Eftersom Lgr11 är så tydlig i att svenskämnet innebär undervisning om lässtrategier så har vi i gruppen
valt att utveckla undervisningen om några läsförståelsestrategier. Till hjälp har vi boken Mellan raderna av
Britta Stensson som till stor del liknar Tankens Mosaik (Keene&Zimmerman) men som är anpassad till
svenska skolor. Vi läser också utdrag ur andra böcker och forskningsmaterial t.ex Att undervisa i
läsförståelse av Barbro Westlund.

I början av vårterminen kommer lärarna i gruppen att träna på att undervisa om läsförståelse i sina klasser.
Det ska bli spännande att höra på vår nästa träff hur de tycker att det gick.

Det här var en kort första presentation om vad som pågår just nu i kommunens tre skolor. Det är ett
mycket givande och inspirerande arbete. Det vågar jag nog påstå att alla i gruppen tycker. Fler rapporter
kommer senare under vintern 

(Jag ser att radinställningen bråkar med mig. Ni får stå ut, jag har försökt att rätta till det)

Inga kommentarer: