måndag 12 mars 2012

Nya Språket lyfter!

På tal om att bedöma så finns nu den reviderade upplagan av Nya Språket lyfter! att beställa från Skolverket eller ladda ner från hemsidan.  Den är nu anpassad till Lgr11 och omfattar årskurs 1-4. De sista observationspunkterna i materialet är inriktat mot kunskapskraven i år 6.  Det är ju en liten brist att inte materialet är lika uttömmande vad det gäller år 5 och 6 men detta håller Skolverket att råda bot på. Under våren 2012 ska en komplettering av materialet upp till år 6 bli färdigt. Det ser jag fram emot. Jag har just beställt motsvarande bedömningsmaterial för år 7-9 vilket heter Språket på väg. Det återkommer jag till senare i vår.

Nya Språket lyfter! är ett fantastiskt bedömningsmaterial som innehåller mycket mer än bara själva bedömningsmatrisen. Här kan man läsa om den forskning som ligger till grund för både materialet och därmed även Lgr11 förstås. Här får man ett analysverktyg med kartläggning av elevens kunskaper och eventuella brister med exempel på frågor man kan ställa sig som lärare angående den egna undervisningen om inte eleven når kunskapskraven. Vi måste ju vara medvetna om att det ibland är mer relevant att skriva ett åtgärdsprogram på läraren än på eleven. Här får man åtminstone möjlighet att reflektera över om undervisningen har gett eleven rätt förutsättningar. Bra tycker jag.

Det är läs- och skrivutvecklingen som är den stora delen i materialet men även talet har ett eget kapitel. Nya Språket lyfter! framhåller vikten av fonologisk medvetenhet och betydelsen av att eleverna bör knäcka den alfabetiska koden under grundskolans allra första år. Men dessa aspekter är inte centrala och man är tydlig med att påpeka att man måste tänka på läsförståelsen ända från början, redan innan eleverna kan läsa på egen hand. Samtalet är något som författarna har lyft fram och som genomsyrar materialets teoretiska del liksom arbetet med strategier för läsning, läsförståelse och skrivning.

Hur ska man då hinna med ett så gediget material? För det första kan man slopa andra bedömningsmaterial inom samma område, för det andra – ta vara på tystläsningsstunderna! Se tidigare inlägg, följ länken.


Inga kommentarer: