måndag 17 oktober 2011

Nordiska språk

Lgr11:

Övergripande mål – Kunskaper:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken.”

Kursplaner – Svenska:

Syfte: Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Centralt innehåll - Årskurs 4-6: Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen…Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.

Centralt innehåll - Årskurs 7-9: Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen…Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i…Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Vad är nordiska språk? En liten språkhistoria

(källa Skolverket)
Att svenska språket är nära släkt med danska och norska känner i princip alla till. Men vilka andra språk tillhör gruppen nordiska språk? Och vad är skillnaden mellan nordiska språk och språk i Norden?
Nordiska språk är benämningen på språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Dessa fem språk tillhör en gren av de germanska språken och kallas därför även nordgermanska språk. Andra germanska språk är till exempel engelska, tyska och nederländska, som brukar klassas som västgermanska.

De germanska språken är i sin tur del av en större språkfamilj som kallas indoeuropeiska. Där ingår exempelvis grekiska, hindi, franska, kroatiska och många fler språk som idag uppfattas som vitt skilda. Men de härstammar alltså från ett och samma språk. Ungefär hälften av jordens befolkning har ett indoeuropeiskt språk som modersmål.

Det finns dock språk i Norden som inte är nordiska språk, och inte ens tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Finskan hör till den finsk-ugriska språkgruppen inom den uraliska språkfamiljen dit också de samiska språken och ungerska hör.

För 1000 år talade och skrev man troligtvis samma språk i Sverige, Norge, Danmark och på Island och Färöarna. Språken har sedan förändrats i delvis olika riktningar under 1000 år. De har exempelvis i olika hög grad influerats av andra språk. Svenskan har påverkats en hel del av både franska, tyska och engelska. Isländskan är det språk som har förändrats minst.


Som vanligt finns mycket material på nätet. Här nedan finns några länkar som jag kan rekommendera. 

http://vetamix.net/node/4131 Denna länk består av korta filmer på några minuter med intervjuer av barn från de nordiska länderna. Filmerna är textade till svenska och en uppföljning eller handledning finns också. Nygjorda och trevliga filmsnuttar för barn i mellanåldern.

http://www.nifin.helsinki.fi/bibbi/index1.php?lang=se Min växelvarma vän är en saga vilken man kan lyssna på på fem olika nordiska språk. Det är en virtuell bok av Tove Appelgren. Den finns även en textversion på svenska.

Skolverket har många bra förslag på material för nordiska språk för de yngre åldrarna upp t.o.m. gymnasiet. Bl.a  finns det textutdrag  från boken Skämmerskans dotter av Lene Kaaberbøl på svenska och danska vilka man kan jämföra. Kanske en bra uppgift för högstadieeleverna där jag tror att boken är populär.

Lycka till!

Inga kommentarer: