söndag 3 juni 2012

Modell för textsamtal runt faktatexter


Med tanke på en fråga jag fick om hur man arbetar med läsförståelsestrategier och faktatexter så vill jag utveckla mitt svar här.

Vid det tillfället rekommenderade jag boken Vägar till läsförståelse (Monica Reichenberg) och ur den vill jag förklara en modell för textsamtal runt faktatexter som kallas Questioning the Author. Den grundar sig på tanken om att elever ofta lägger skulden på sig själva om de inte förstår texter. Eleverna tänker inte att det kan vara författaren som t.ex har använt ett språk som ligger långt ifrån dem själva. Eleverna bör alltså göras uppmärksamma på att det bakom varje text döljer sig en författare. Modellen vill bryta ner avståndet mellan läsaren och författaren. Eleverna tränas också på att bli aktiva läsare och medskapare.

Som till all annan text är det viktigt att läraren är väl förberedd. Det är läraren som via det strukturerade textsamtalet kan utveckla elevernas läsförståelse. Läs igenom texten och fundera på elevernas bakgrundskunskaper. Fundera på vilka ord som behöver förklaras för eleverna. Kan man hjälpa eleverna att koppla på sina förkunskaper och skapa rätt stämning för det som ska läsas är mycket vunnet.

1.       Segmentera texten i förväg

2.       Låt eleverna översiktsläsa

3.       Läs texten högt tillsammans, segment för segment. Ingångsfråga: Kan ni med egna ord berätta vad ni tror att författaren vill säga i det här stycket?

4.       Sammanfatta vad ni kommit fram till innan ni går vidare i nästa segment.

5.      Använd olika strategier för att läsa aktivt t.ex. inferenser, reflektioner, gå tillbaka i texten. Uppmuntra dem att ställa frågor till texten och författaren: Är det något ni saknar i texten? Vad måste vi själva lägga till för att förstå? Har författaren uttryckt sig tillräckligt klart?

6.       Om eleverna vill bolla över tänkandet på dig, förmå dem att ta ansvar för sitt eget tänkande.

7.       Om eleverna kör fast, tänk gärna högt så att de får en förebild, modell för hur man kan gå till väga.

8.       Uppmuntra eleverna att gå tillbaka i texten och knyta ihop vad de läst tidigare med det de läst just nu och dra slutsatser.

9.       Om eleverna svarar ordagrant från texten, fråga då: Så skriver författaren men vad betyder det egentligen?

10.   Om en elev svarar klokt men uttrycker sig något obegripligt kan du som samtalsledare omformulera detta så att diskussionen kan fortsätta.

11.   Om eleverna vill sväva ut, få dem att vända tillbaka till texten t.ex. med frågan Får vi veta det av författaren?

12.   När ni närmar er slutet av texten, knyt ihop säcken och sammanfatta.

Att arbeta så här eller på liknande sätt är väl använd tid. Barnen får en ”vägkarta” och skolas in i den aktiva läsarrollen. Det de kan göra tillsammans nu kan de klara på egen hand så småningom. Den här metoden använder man inte vid varje textläsning utan används kanske intensivt en period för att sedan återkomma då och då för att underhålla den aktiva läsningen.

Kom i håg Monica Reichenbergs uppmaning till oss lärare:

”Ingen tryckt text, hur god den än må vara, är avsedd att stå på egna ben. Samtalet före, under och efter läsningen är viktig för att det ger eleverna lärarledd träning i att angripa en faktatext”


Inga kommentarer: