söndag 1 september 2013

Genrepedagogik

När vårt läsprojekt Essunga läser nu har kommit i gång och alla verkar ha fått en väldigt bra start med elever som direkt har visat stort intresse och stort engagemang tänker jag tillbaka på vårterminen 2013. Då startade vi ett skrivarbete  i år 1-5, med inspiration av den s.k. genrepedagogiken. Det är Pauline Gibbons* som har utgått från aktuell forskning för att ge konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. Hon menar att dessa modeller stärker språket och lärandet för alla elever inte minst andraspråkseleverna i samspel med förstaspråkseleverna i klassrummet.

Det är framförallt cirkelmodellen som numera sprids även i Sveriges skolor. I denna modell görs en viss texttyp tydlig genom fyra faser i skrivarbetet.
  • Fas 1 – Bygga upp kunskap om ämnesområdet
  • Fas 2 – Studera texter inom genren för att få förebilder
  • Fas 3 – Skriva en gemensam text
  • Fas 4 – Skriva en individuell text
Cirkelmodellen är oslagbar, tycker jag, då det gäller att få elever att förstå hur en text ska skrivas och vad de genretypiska dragen är i en viss sorts text. Den är strukturerad och mycket tydlig och ger ett mycket gott slutresultat där eleverna blir väl förtrogna med de olika texttyperna. I våras kom också en vetenskaplig artikel som bekräftar detta. Artikeln är skriven av Eija Kuyumcu (språkforsknings-institutionen i Stockholm) och så här skriver hon i artikelns abstract:

Syftet med denna artikel är att beskriva hur en skola genom ett förändrat arbetssätt med
explicit undervisning – i form av genrebaserad pedagogik – lyckades höja elevernas resultat i nationella ämnesprov och öka andelen elever som nådde kravnivån. Positiva exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete efterfrågas på många skolor där resultaten har stagnerat och ligger under riksgenomsnittet. I det avseendet kan artikeln vara inspirerande för andra skolor med motsvarande svårigheter och ge en hel del idéer till ett pedagogiskt utvecklings- och förändringsarbete…”

Intervju och sammanfattning hittar ni här och artikeln hittar ni här.


*Pauline Gibbons är professor och arbetar i Sidney. Hon har stor erfarenhet av andraspråksundervisning i olika länder med fokus på hur man integrerar språk- och ämnesundervisning. Hon är också författare  till boken Stärk språket stärk lärandet där man kan läsa mer om genrepedagogik. Den är så bra och metodisk att den bör finnas med i varje lärares kanon (boklista). Biblioteket har köpt hem den så låna den gärna där.

Inga kommentarer: