torsdag 24 februari 2011

En kväll med förskolepersonalen

I slutet av januari träffade jag all förskolepersonal. Tack för att ni tog emot mig och lyssnade så intresserat. Jag fick möjlighet att berätta om språkutvecklingssatsningen i kommunen och om den senaste forskningen om barns språkutveckling som jag har tagit del av. Förskolans läroplan, Lpfö 98 och reviderad 2010,  är full av mål som gäller barns språkutveckling. Samtalet och reflektionen poängteras på många ställen liksom att språk och identitetsutveckling hänger oupplösligt samman. Det samma sägs i skolans läroplan.  Det är jättebra att vi har samma grund att stå på. Caroline Liberg som är en av våra främsta läsforskare går så långt att hon skriver i sin bok Hur barn lär sig läsa och skriva, att med rätt bemötande och stimulans i förskoleåldern så kan man t.o.m. förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppkommer senare. Hon beskriver också hur en s.k. traditionell läs- och skrivundervisning i skolans tidiga år kan orsaka läs- och skrivsvårigheter. Visst har vi, skolan och förskolan, vissa gemensamma intressen här. Kanske borde de diskuteras och på så sätt göra tråden ännu mer röd?

Liberg, liksom alla övriga språkforskare, skriver om vikten av att barnen får delta i rika boksamtal. Dessa ska man börja med i tidig förskoleålder och fortsätta med upp genom skolåren. Det är viktigt med ett rikt språkrum! Detta är kännetecknen för ett sådant:


n      Bada i texter
n      Mycket skönlitteratur
n      Läsa tillsammans och samtala om texten
n      Berättandet
n      Förförståelse av boken
n      De genuina frågorna
n      Texter som väcka känslor och engagemang
n      Tid för reflektion
n      Upplevelser med alla sinnen

Blir ni intresserade av Caroline Libergs bok så finns den att låna på vårt bibliotek.


Inga kommentarer: